Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 221 >

gebruiken zijn? de boeren zeggen, 't fcheel deur, e» zoudt gij daar over ook wat kunnen vragen? ik ben een liefhebber der zoogenoemde oude Conftitutie, in hope dat het gebrekkige eenmaal zal verbeterd worden \ (of 'zijn daar geen gebreken in?) ik ben derhalven een hoogachter van 't Stadhouderfchapj volgt hier nu uit, dat ik een ■hoogachter ben van een of eene, die zich iets zou willen onderwinden, daar toe bchoorende of niet behoorende, zonder daar toe wettigen last te hebben? ei, lieve! wilt gij daar over ook wel eens vragen ? Is uwe opmerking ook ontfiipt, dat in den Berlijnfchen wijsgeer gewag 'gemaakt wordt van een Wetboek van willem den vijfden? en van eenen Rechtsgeleerden daar mode bezig vóór 's Prinfen meerderjarigheid? zou zoodanig een Wetboek, wel gévormd, van mindere nuttigheid zijn, dan het Wetboek van [ustinianus.met het oneindig veele.dat daar toe behoort, en Waar van het mij niet lust een tafereel te fchetfèh? zou de opperfte wet, het heil des volks, met zulk een Wetboek van Willem den Vijfden niet bevorderd kunnen worden-, het zij dan op den naam van Z. D. H. het zij op den naam van 's lands of der landen Staten? doet het iets ter zake, op wiens naam een wet uitgaat, mits conftitutioneel, en als ce wet maar goed is? daar hoor ik je, zei doove jaap! zoudt gij, durvende twijfelen aan 't oogmerk van zoo een Wetboek, ook in den tijd der te famenftelling, dat oogmerk wel beoordeelen, zondert boek gezien te hebben? zouden wij, door dat Wetboek niet te kennen, niets misfen, ook geene hisioriefche kundigheden? zouden wij daar door ook geene kennis ontbeeren van 't karakter van den opfteller of ontwerper, van uitvinder of uitvinders des eerüen plans' is de karakterkunde niet van veel belang? Ik ; .... D d 3 zou*

Sluiten