Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 2«0 >

déenend verklaard?) of niet allegoriesch is? zouden vrienden, (vriendfchap kent immers geen kunne?; ouders,: kinderen, zusters, broeders, grootouders en kleinkinderen , meuicn en oomen, nichten en neven elkander iri hunne betrekkingen, na 't afleggen van dit fterfliike, kennen ,en met eikander verkeeren, en op wat wijze? of

zullen zij die kennis en verkeering misfen, en volkomen vergoeding vinden in de naderbijheid en meerdere genieting der volmaking, in 't genot eener hier niet te fmaken vrijheid en der goed- en volkomenheden van den Algenoegfamen? zal 'er eene zoogenoemde wederoprichting

aller dingen eene eindlijk aigemcene zaligheid, een

eindlijk algemeen genoegen en geluk aller menfehen, naar elks aanleg, plaats hebben? Ik voel, dat mijne woorden tot mijne vragen niet zoo goed zijn, als ik wel zou wenfehen ; en 't zijn toch maar vragen! Kunt gij-, met uwe taalgeleerd- en derhal ven woorden- en denkbeeldenrijkheid u'mmers is dit zoo?) betere woorden bedenken?

■ Zoo gij een Welëdele Hooggeleerde of Weledele

Zeer Geleerde zijt, (immers geeft men die betreklijkë tijtels aan Hoogleoraaren of Leeraaren of Hoftoren in de rechten, geneeskunde en wijsbegeerte? (Leerjaren in de wijsbegeerte? nu dat is tot daar Mn toe! ik zal nu maar zeggen, zoo gij een Rechtsgeleerde zijt,) dan vraag ik u, of gij weer te vragen over een middel om hevig twistende partijen, het Zij in den Staat, het z'j in 't Burgerlijke

leven, het zij over algemeens het zij over bijzonde-

re belangen, te bevredigen, en elk genoegen — ten minfle tamelijk genoegen te bezorgen? Het lot, arbiters of arbitrateurs of medfateurs, anders gekozen rechters ofgoé mannen of fcheidlieden of bemiddelaars, zou dit een of ander, zao zelden gebruiklijk, wel met vrucht meer te * J ~ " ' ge-

Sluiten