Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~C 465 )-

zo gemaklijk zijn, om de drijfvceren van naticnaaïë belangen te ontdekken, en de werking van duizenderleie, elkander wederftreevende, krachten te bereekenen? Hij, die zich deze kennis zoude willen aannrn «gen, zoude indedaad, niet alleen, eene zeer -roore bekwaamheid in de fi;wte reekenkunde bezitten " maar zich ook op eene gepaste hoogte moeten bevinden om eenen genoegzaam uitgebreidden gezichtskring te hebben : en, al eens onderfteld zijnde , dat de Reiz=ger .dezevereischte kundigheden daadelijk bezit hoe moetlijk zal het hem dan nog zijn, in de gelegen«e.d te komen , om zich van dezelven met vrucht te bedienen ? Hoe dikwerf is hij b„iten ftaat om met alle rangen te verkeeren , en allerleie onderfcheiden charakters in dezelven waartenemen ? Is de kennis , welke hij maakt, niet meestal bepaald tot zufken , die omtrend van gelijken rang zijn , en dezert echter ziet hij niet anders , dan met den fluier van het ceremonieele , of in hun gala-kleed, of mogelijk alleen op hun ftoel, of op de canapé. Voor hem vertoont zich het Volk nergends , dan op de openbaare wandelpiaatfen , of bij openlijke feestti'den er£ daar kan hij veelal niets anders , dan de uitwendige fchors in aanmerking nemen ; — 0p welke wilze nu de duizend* raderen , uit welken het binnenwerk beftaat , in elkander pasfen, blijft voor hem een geheim; dit moge hij „aden, zo goed hij kan - zijne gronden zijn loutere gisfingen.

Doch dit alles is veel te blijkbaar, om niet door het grootfte gedeelte der Reizigers, die flechts eeaigans nadenken, onmiddellijk begreepen te worden.

Hh a Ook

Sluiten