Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 437 )—

AND WOORD.

Wij bedanken onzén zeef geachten Correspondcnvoor zijne medegedeelde berichten : en hoe gaarn nemen wij nogmaals deze gelegenheid waar, om allen Ouderen het wezenlijk gevaar voorteftellèn, welk in het zenden hunner Kinderen naar dergelijke Kindergezelfchappen gelegen is. Was de coqueiterie derzelver uitwerkzel alleen, wij zouden haar, hoe befpotlijk op zich zelve, en hoe verachtlijk in het oog van ieder' verdandigen , onder de ligtzinnighe* dên tellen , welken eene te groote weelde heeft ingevoerd. Maar, daar hier verftand en hart beiden bedorven ; daar hartstogten en driften te vroeg ontwikkeld , en, zonder behoorlijk beduur, voor allerleie , zelfs voor de fchaadelijkfte en fchandelijkde uiterden, worden blootgedeld; daar de fijnde dreken der coquetterie, onder de polietfte bekleedzelen de onkuischheid vermommen ; daar zulke bijeenkomden in waarheid drekken , om de onkuischheid erger voordteplanten, dan in het fchandelijkst kordeel, wie is 'er, die niet gruuwt, om zulk eene pest voor bet menschdom, alleen uit toegevendheid der mode te voeden?— Denkt niet, Ouders, dat wij te veel zeggen! Neen: wij zeggen U eene waarheid, welke de treurige ondervinding heians ! maar al te overtuigend geleerd heeft, en het is daarom, dat wij ons in gemoede verpligt oordeelen, dit maatfchappij verwoestend kwaad , zoveel in ons vermogen is, tegentegaan. — Kan het U, Ouders, die nog eenig belang ftelt in de gezondheid en het heil uwer Kinderen;

die

Sluiten