is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Frederik baron de Trenck.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baron de Trenck. i°i anweerdig was , den meyneedigen en booten Trenck. .

Den Koning Frederik is dood; het tooneel is veranderd ; eenen nieuwen Koning zit op den troon , en ik verfchyne te Berlin gelyk eenen anderen menfch. De hiftorie van myn leven komt met my in 't licht; de oog - getuygen van myne rampen leven nog ; zy doen in 't openbaer hulde aen de waerheyd , omhelzen my vriehdelyk, en de algemeyne verfoeying word de bron van de publieke agting en verwondering. ■

De groote van het Ryk , die my, geduerende het leven van Frederik , in den tyd van dertig jaeren niet eens weerdig agtten om hunne oogen op my te flaen , nog niet konden gelooven dat ik dé minfte medoogendheyd verdiende , omhelzen en wenfchen my nu geluk ; en dit enkelyk om dat Frederik - Guilielmus my recht gedaen heeft, en dat den overledenen Frederik in 't graf ligt, zonder magt om dit te beletten.

Ik ben nogtans den zeiven menfch die ik over veertig jaeren was. Is het volgens hunne daeden dat de menfchen gewaerdeerd worden ? Is het de deugd die over het ongeluk of de vergelding van den rechtveerdigen doet vonniflèn ? Neen voorwaer; boven al in landen daer het perfoonelyk vermogen in zyne kragt is.

Frederik was onbetwiftelyk den voorzigtigften en verlichtften der Vorften van die foort in Europa ; hy was ook den hardnekkigften en ongevoeligften, als hy tegenftand ontmoette, of de ' vaftftelling van zyne onfaelbaerheyd bedoelde. Het mistrouwen van andere en van hun zeifis eene deugd by de Mogendheden , bezonderlyk by de gene die hun gelaeten zoo plompelyk niet te willen bedrogen worden als de ligt geloovende en weyni» verlichtte lieden. Hoe veele deuren opend het gebrek van deze deugd niet aen de