is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

450 21 SEPTEMBER i79i.

kosten ten bedrage van ƒ 172 -10 - o by de Werving van drie Marroozen, en dat dienvolgende de Refoiutie by dit Beftuur deswegens reeds genomen "mag worden buiten effect gefteid.

bn gerefolveerd te perfifteeren by de voorige Refoiutie in deeze zaait genomen.

Waar van by extract deezes aan de Municipaliteit voornoemd zal worden kennis gegeeven, ter informatie.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Divmen, kennis geevende van de redenen der remotie van J. L. Emontt, Gerechtsboode aldaar, enwyders terug zendendede Requeste door denzelven aan den Agent van Juftitie geprefenteerd, omme herfteHing.

En gerefolveerd deeze Misfive en Bylage by appoinctement te ftellen in handen van de Burgera Kerkman en Penning, ter examinatie.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Amfterdam, berigtende dat zy de vorderingen van verfcheiden der door de Municipaliteit geremoveerde Ambtenaaren, reedsnaauwkeurig hebben onderzocht en het hunne intentie is daar mede voort te gaan, tot dat dit onderzoek met deszelfs gevolgen geheel zal zyn afgeloopen , terwyl zy aan deeze Vergadering van tyd tot tyd rapport van hunne verrichtingen in deeze zullen mededeelen &c.

En gerefolveerd deeze Misfive by appoinctement te ftellen in handen van de Burgers Kerkman en Penning, ter informatieIs geleezen eene Misfive van den Opziender yan der Hoeyen te Delft, ten geleide eener Misfive