is toegevoegd aan uw favorieten.

Schetzen voor het menschelyk hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(88 )

het heuchlyker is, dat het graf onzen asch ontvangt , dan een hart rondtedragen dat onöphoudelyk bezwykt.

Maar, myne jonge vriendin ! 'er is een zoo uitgebreide zin aan het woord : Sterven onmiddelyk vastgehecht, dat eenmensch, voor hy zulke wenfchen vormde, wel met zich zelve te raade diende te gaan, ofhy door zyne tegenhe-

den hadt leer en Jlerven. Wy worden in een

eeuwigheid, na" de floping van ons tydelyk aanweezen, verwacht; en die eeuwigheid zal duldeloos zwaar — duldeloos fchrikkelyk zyn, als wy haar op geene andere gronden kunnen inwachten , dan op de droefheid die wy in onzen beneden proeftyd hebben geleden ! — Ik weet by ondervinding dat 'er vakken in ons leeven kunnen voorkoomen, die ons eenen fmachtenden wenk naar de rust des grafs doen afzenden: ons hart doet veeltyds in het woên der rampen, die boven ons hoofd klateren,wenfchen,die veeltyds niet door den godsdienst gebillykt worden , dit merk van menfchelyke overyling hebben alle ftervelingen, in meerderen of minderen graad gemeen: maar als wy in voor- en tegenfpoed, meer vertrouwend op eene waakende voorzienigheid, die voor het behoud van den kleenlten worm zorgt, nederzagen, zouden wy met meer ftandvastig-

heid