is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Xvi.

CEUW.

$30 Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

met oogmerk dikwijls, om te weeten, wat de Profeeten, wat jesus en de Apostelen geleerd hadden, maar om te vinden 'tgene zij zochten, en liefjt hebben wilden.

Hier kwam nog bij, dat de luterschen onëens waaren met hunne broeders, de Hervormden, inzonderheid ten aanzien van 's Heeren Avondmaal, en ja ook zeiven onderling met elkander over hoop lagen nopens deeze en gene willekeurige leerpunten, waarvan wij in de gewijde fchriften geen beflisfend befcheid vinden, en welken te vereffenen hun ook geen weezenlijk voordeel kon aanbrengen. De verfchillen, hierover gereezen, werden ftaêg met redetwistende fcherpzinnigheid voortgezet. Om het onderfcheid der denkbeelden uittedrukken, konde men geene fchriftmaatige woorden gebruiken, naardien de Bijbel deeze denkbeelden niet ontdekt had : men moest zich dierhalve bedienen van ftroeve Schoolwoorden, van beuzelachtige onderfcheidingen en fijngefponnen kunsttermen , welken men weder voor den dag ging zoeken. En hadde men hier door nog de verdeeldheden vereffenen en te regt kunnen twisten, maar in plaatze hier van werd de gemaakte kloof nog grooter. Stelfels van Godgeleerdheid werden tegen anderen overgeplaatst. Schoolftoelen en Kerkkanfels dreunden niet zelden van de fterke wederlegwoorden des ijverzuchtigen Leeraars, die de geinig beduidende gevoelens zijner par-.

par-