is toegevoegd aan je favorieten.

Over het euangelie van Joannes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aoa VERKLAARING van het

waar door hun het gemis van zijne tegenwoordigheid rijkelijk zou vergoed worden.

Na zoo veele heilzaame gevolgen van zijn vertrek te hebben voorgedraagen, verzekert Hij hun van het genot van waaren vrede, en befluit daar mede zijne troostrede, zeggen de :

vs. 27. Vrede laate ik u, mijnen vrede geeve ik u: niet gelijkerwijs de waereld [hem] geeft, geeve ik [hem] «. Uw1 hart worde niet ontroerd, noch zij niet vertzaagdj

De eerfte woorden worden van fommigen befchouwd als een uiterften wil, waar bij men zekere goederen of voorrechten befpreekt. jesus had de Discipelen zijne kinderen genoemd H. XIII: 33; Hij had hun voorzegd, dat zijn dood nabij was, en zij weezen gelijk zouden worden, H. XIV: 18; en dus zou Hij hun thans zijn laatfte beftelling bekend maaken; waar toe men meent, dat ook de uitdrukking ; vrede laa. te ik u, leidt; welk woord gebruikt wordt van het nalaaten van goederen door den dood, als Pf. XVII: 14, alwaar van de lieden deezer waereld gezegd wordt, dat zij hun overfchot hunnen Kinderen achterlaaten. Er is echter, wel ingezien, niets dat een denkbeeld geeft van een uiterften wil; het woord laaten heeft de algemeene beteekenis van iemand iets te laaten of achter te laaten , zelfs in de aangehaalde plaats; want de dichter wil niet zeggen, dat de lieden deezer waereld hunne goederen tot eene erfenis befpreeken, maar in het algemeen, dat zij alle hunne bezittingen, waarin zij hun geluk en genoegen zochten, eens moeten overlaaten.

Naar het ons voorkomt, hebben jesus woorden veel

meer