is toegevoegd aan je favorieten.

Jeschugnat Israëel, ofte Israëls verlossinge en eeuwige behoudenis.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii2 ISRAELS VERLOSSINGE

naamd worden, als een zaak die nooit gehoord was en nooit meer gehoord zoude worden, dat eene Maagd, Maagd blyvende, en nogtans Moeder van eenen Zoori zal zyn ƒ En al is het wat vreemds, ja volftrekt onmogelyk te begrypen voor het eindig verftand, nogtans by Godt is geen ding onmogelyk! hy, die Hemel en Aarde uit niets gefchapen heeft, hy, die den eerften Menfch nit een klomp Aarde heeft voortge* bragt en het leeven in zyne Neusgaten geblazen , die is ook magtig om dit te doen. Ja dit was ook ten hoogften noodzakelyk, gelyk wy reeds pag. 96. gezegt hebben, omdat de Mejjias niet alleen een Waarachtig Menfch, maar ook vooral een volmaakt heil 10 Menfch moeite zyn, ja zo heilig dat hy onbesmet en afgefcheiden van deZondaaren zoude zyn, en dus wierd hy te regt haar Zaad genoemd.

Doch het is daar medé niet genoeg, dat de Goel een Waarachtig en heilig Menfch was, maar hy moeft ook noodzakelyk waare Godt zyn; want zyn werk soude immers zyn den Satan zyn Kop, datis zyn magt en heerfchappy, te vermorjfelen, en zyne Werken te verbreeken en te vernielen; (*)

want

C) Niet dat de Satan in het geheel geenRyk, geen Kragt, geen werkingeinde Waereld meer zoude hebben, neen, datis de zin hier niet; hy zal woelende en werkende blyven, zolang de gedaante van deze verdorve Waereld duuren zal, gelyk wy reeds gezegt hebben, en zal altyd als een doodvyand zoeken zyne vergiftige pylen

af