is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*°4 AVONDTYÜKORTINGEN

phie, nooit de minfte lust. Haar fpeelen zelf gaf haar ook weinig of geen vermaak; zy moest altoos eerst naar haar fpeeltuig gaan zoeken; wierd verdrietig, en dan kreeg zy kyven.

Doralice bezat alle de bekwaamhecden, die eene goede Onderwyster kunnen uitmaaken; alleenlyk ontbrak haar de ondervinding. De Opvoeding van dit Kind was de eerde, waartoe zy geroepen was, en in alle zaaken moet men doorgaans eerst door misdagen geleerd worden; en in dit geval onderging zy eene harde proeve. Zy voorzag alle de nadeelige gevolgen „iet , die uit dit heerfchend 2wak van haare Dogter konden ontdaan, (een zwak, dat van allen wel het bezvvaarlykst is om uitteroeijen.) Zy vleide zig fteeds met de gedagten, dat de jaaren en het verftand Eglantine ongevoelig meerder werkzaamheid en yver zouden byzetten; zy vergenoegde zig daarom, met haar flegts nu en dan te bekyven, doch ftrafte haar nooit; en zy zag haaren misdag niet, voor dat het reeds te laat, en niet meer te herftellen was.

. „ Zoud gy denken , Mama, dat, zo men Eghm,i tine geftraft had, men haar dan verbeterd zou hcbbe»?" — „ De geweldige middelen zy„ „ zeer zelden noodzaakelyk voor kinderen , die fe» vendig en aandocnlyk zyn, 0m dat zy alles

„ met