is toegevoegd aan je favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v a n het kasteel. 44d

vaardig: Gelanor heeft my dikwyls van de Prinfesfe gefproken; dit onderhoud was verrukke,, lyk voor my: niets tot uwen lof durvende zeggen, luisterde ik met genoegen naar den lof van een voorwerp, dat u zo dierbaar is; ik kan Zeloïde niet haat:n , wyl zy u bemint" — Welke edele gevoelens! hoe l gy haat uwe medevryster niet? ,, Zonder haar kunt gy niet

gelukkig zyn; ik zou myn leven geeven, zo het noodig ware, om het haare tebehouden" — Ach , Mirza l welk eene verwondering boezemt gy

my }„i >s Vaarwel, Mynheer 5 gy hebt in

„ myne ziel geleezen; ik kan my niet wederhou,, den, u nogmaals te zeggen, (en bedenk, dat ,, ik het zeg in het Paleis der waarheid,) dat „ ik u beminnen zal tot aan myn laatften levensfnik, en dat gy voor altoos heerfehen zult in ,, een hart, zo deugdzaam, zo zuiver, als groot,, moedig en tedergevoelig: onvatbaar voor eerzugt, voor jalouzy , zoude ik u gelukkig hebben kunnen maaken, byaldien . . . vaarwel, ,. waarde Prins!" — Ach! het is te veel! (riep

Philamir uit, ) aanbiddelyke Mirza ! helaas !

zyt gy voomeemens heden dit Paleis te verlaat e;.? ik weet, dat de drie maanden welken gy hier blyven moet verhopen zyn ; en ik ben verpligt, hier

nog drie weeken te vertoeven ,, Mynheer.,

., (antwoordde Mirza,) ik zou oogenlviklyk ., vertrekken, byaldien Gelanor niet ziik ware;

my-