is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIN HET KASTÉÉL. < *>

geen woord üiten: Mirza eindelyk, hét woerd opvattende, cn zig tot de Prinfes iigtei.de, verhaalde haar het gantfche geval ,, Gy ziet4

j, Mevrouw, (vervolgde zy,) dat ik my niets te verwyten heb ; ik fchroom niet, dat myne medevryster zelve in myn hart leezen kan; niet H alleenlyk haat ik u-niet, maar ik heb een lee,, vendig befef van alles, wat gy in dit oogenblik gevoelen moet; ik lyde even zo veel door uwe rampen, als door de mynen : Philamir is aan,, gedaan over myn verlies; dit kunnen wy u niet ontveinzen; maar hy bemint u altoos; en zo hy al in de verzoeking kwame, om ten mys5 nen gevalle den band, die u beiden zamen verbindt, te breeken , zoude ik my daartegen ver,i zetten —- ik ga hem verhaten ! ik zal hem

,5 nooit wederzien ! die pooging zal my het

,, leven kosten1! maar myn pligt is my nog

,, dierbaarer dan myne liefde! En hoé kan

hét mogelyk zyn, ( zei Zeloïde, ) dat eene hartstogt, welke de reden niet goedkeurt, zo hevig heeft kunnen worden in een hart als het uwe ? vaarwel, Philamir, (vervolgde de Prinfes,) ik geef u uwe vryheid weder, en ik neem de myne te rug : tnaar, van u af/land doende, doe ik tevens voor altoos affland van het huwelyk! — vaarwel, mogt gy waar lyk gelukkig zyn!

Dit gezegd hebbende, ging de Pirnfes haastig weg — Ach, Zeloïde / blyf'. blyf'. riep Philamir,

ÏV> DEEL. Ff dood-