is toegevoegd aan je favorieten.

De bybel verdeedigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170 Verdeediging van de

ven jaaren om Rachel, en die waren in zyne oogen als eenige dagen, omdat hy ze lief had. Doe zeide Jakob tot Laban, geef my myne huisvrouwe, want myne dagen zyn vervuld, dat ik tot haar inga. De zin deezer woorden kan. zyn, dat Jakob den dienft van zeven jaaren gewillig op zich heeft genomen, maar tevens bedingt Jakob, dat het huwelyk terftond voltrokken worde, omdat zyne dagen vervuld zyn. En voor deeze opvatting is de volgende waarfchynlykheid : Het is veel natuurlyker, dat een tyd van 7 jaaren in het bezit van Rachel, Jakob als eenige dagen valt; indien hy eerft na 7 jaaren op haar bezitting had kunnen hoopen, hoe lang zouden hem dezelve

gefcheenen hebben? ""En kon men wel ver-

wagten, dat een Vader, den Bruidegom in huis hebbende, het huweiyk zeven jaaren zou uitftel-

len? Is het niet eene voldoende reden van

Jakobs verzoek, dat zyne dagen vervuld waren? Die fpreekwyze is zeer algemeen, en kan hier bekwaamlyk zien op den ouderdom van Jakob, als die nu reeds 77 jaaren bereikte. Het geen men vf. 21. leeft, dat Jakob Laban te gemoet voert: Heb ik u niet om Rachel gediend? maakt geene zwarigheid, alzo de meening is : Heb ik niet den dienft op my genomen, om Rachel te verkrygen ? En dan zyn alle zwarigheden weggenomen , dan is er 14 jaaren tyds voor de geboorte van elf zoonen en ééne dochter van Jakob, dan hebben deeze kinderen alle eenen behoorlyken ouderdom tot de lotgevallen, die van hun in 't vervolg ftaan opgeteekend (*). —

(*) Voor deeze gedachten zyn Michaclis en Hezel over Gen. XXIX. 20. 21.