is toegevoegd aan je favorieten.

Schouwtooneel der natuur, of Samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222. SCHOUWTOONÈEt,

EUAN6Elische

Voorbereiding.

verlfand van den mensch, die zich niet .gaerne onnoodig kwelt. God alleen 'heeft de getuigen van zyne belofte mogen kenmerken door eene onderfcheiding, die niet gefchikt was om elders zyne welvaert te bevorderen. Zy zal, zegt de Heer tot Abraham , het teeken van myn verbond met u zyn. Van hem is zy overgegaen tot de Israëliërs en de ontelbare (lammen der Ismaëlleren: zy grypt nog (land onder hen, fchoon Israël en Ismaël eikanderen niet meer kennen; en zy gedragen zich thans nog naer het bevel, aen hunnen vader gegeven meer dan agttien honderd jaren voor Jezus Christus.

De enkele overreding van gefprotefl te zyn uit het geflacht, waeraen dit bevel gegeven was, of het verkrygen van deszelfs regtendoor verbindtenis, heeft deze lastige gewoonte in deze twee gefcheiden volken kunnen onderhonden, en hun den afkeer, die hen natuurlyk - van dit gebruik moest afwenden, doen te boven komen. Zoo veel volharding en eenparigheid van verftrooide volken, in zulk eene zonderlinge zaek, bewyst de eenigheid van hunnen oorfprong.

De