is toegevoegd aan uw favorieten.

Tooneelspelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii8 ONDERZOEK en AANMERKINGEN

„ ten, tot de voorzienigheid in het middel flaagden. „ en hem tot de waardigheid verheffen zoude, dien „ hy blykbaar wenfchten.

„ Dunkan had twee Zoonen van zyne Gems„ lin, die een Dochter van S iward, Graaf van „ Nortbumbcrland, was; en verklaarde Malcolm, „ den oudften tot Prins van Cumberland, en even „ daar door te gelyk na zynen dood tot navolger „ m de Regeering. In de oude Rykswetten was „ een gebod, dat in gevallen, als de ten naarvol„ ger beftemden Prins by zyn voorgangers dood „ noch niet oud genoeg was, om de Regeerina „ te aanvaarden , zyn naafte Bloedverwant ten „ Troon klimmen moeft.

,, Macbeth zag dus zyn hoop door dit gebod „ des Konings verydelt, en begon ontwerpen te maa ., ken, op welk eene wyze hy dit Ryk met geweld ,, aan zich zou trekken, wyl by zich van D un " 5AN teD "Iterflen beleedigd geloofden,die door „ de verheffing van zyn nog minderjaarigen Zoon „ ten Troon, hem alle zyne toekorortige aanfpraa„ ken op denzeive roofden. De woorden der To-

verzufteren bragten ook het hunne by, hem in „ zyne oogmerken op de Kroon te verfterken; en „ zyne Gemalin, een trotfche, eerzuchtige Vrouw, „ vol brandende begeerte, om Koningin te wor. „ den, hield niet eer op, hem te plaagen , tot zy „ hem daar toe volkoomen had doen befluüen. Hy „ vertrouwde daarom zyn voorneemen de ver „ trouwfte zyner Vrienden , waar onder Banquo „ de voornaamite was, wyl hy zich op hunne ke. „ loofde hulp verliet, en vermoorden den Koning „ te Invenusf, in het zesde Jaar zyner Regeering.

Macbeth, die flegts luiden, die hem onder-

worpen waaren, om zich had, liet zich tot Ko ,, mng uitroepen , en ging te gelyk naar Scone*. ,, waar hy met eenpaarige goedkeuring op de gev w?°»e wys gekroond en tot Koning gewyd

i ii Mal-