is toegevoegd aan je favorieten.

Verzameling van stukken, door dr. G.J.G. Bacot; ter verdeediging zyner eer en onschuld [...] beleedigd, door de Staaten van stad Groningen en Ommelanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar door niets, zelfs geen appel van iemands boom, genomen wierd. Alleen omtrent eenige heimelyke geldvordering van een gld. 8of 10, aan zekere Juffrouw gedaan, kwam eenig vermoeden; en had zy, toen men, zonder haar klachte af te wachten , terftond op het vriendelykfte (zv getuige zelf) er haar over kwam onderhouden, zich maar rondborftiger hieromtrent willen verklaaren, de knaap, die naderhand dieswegens billyk loon naar werken gekregen heeft, (hoe zeer het te wenfchen ware, dat dit ook omtrent zo veel andere weezenlyke en zelfs veel zwaarere overtreeders plaats had) zou vaft voor het front gecaffeerd, en voords» daar men niet verder gaan kon, aan de actie en rigeur des Gerichts overgelaaten zyn geworden. Thans wierd hy echter, reeds op dit bloot vermoeden, onder eenig voorwendfel, teritond den volgenden dag te rug gezonden.

ïs het nu billyk', hierop alleen een algemeene befchuldiging, tegen het gedrag der Genootfchappen alhier, uit te fchreeu» wen? Hadden zy de zodaanige onderhands er toe aangeftookt, of zulks laaten doen; hun wanbedryf min of meer beplooid, voorgedaan, of begunftigd; of hen of hunne aanftookers openlyk, als een Klaas Jonker &c. beloond, en zo al niet hunne byzondere befcherming waardig