is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen van den christelyken godsdienst gehandhaafd en verdedigd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85 )

deeze onderfcheiding is in de H fchriften niet gegrond. De zoogenaamde drieampten\\ worden „ Christus, volgens de leer der fchoolen, toe-

„ gekend" p. 4Ia. Het gehecJe werk van

Chnstus, als Middelaar, komt eenvouwdig uit op de bedienig vznPropheet oï goe-lyk afgezant; „ weshalven het eene vergeeffche moeite der '9» Godgeleerden fchynt te zyn, om alle de „ deelen van deszelfs Koninglyke Bediening $ nauwkeurig te bepaalen, dewyl zy de Heiliii ge fchryvers hier in geheel tot geene voor5, gangers hebben, welke de zoogenaamde drie „ ampten van Christus niet omltandig befchry„ ven, en zich daar en boven, [in de befchryii ving van dit Kóninglyk ampt, van meer of „ min gezogte toefpeelingen moeten bedienen; „ zoo dat, wanneer men, met weglaating deezer* „ allegorische toefpeelingen, op de zaak zelve '» Zlet' men bevinden zal, dat alles zeer ge„ voeglyk, tot de waerdigheid en bediening van „ Propheet of Goddelyk Afgezant, kan gébragt V W0rden- D{t is d<™ ook de reden, waarom » de Godgeleerden zoo weinig met elkandere* „ overeenliemmen, wat tot elk der drie ampten 9, moet gebragt woreen" p. 36g, ' Jefus dan is een Propheet, een Goddelyk Af. gezant, „ i„ den uitneemendften zin van dit woordj niet alleen, gelyk de gewoone Propheet-en, ouder de oude Bedeeling, gekomen F 3