is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^4 HOE MEN ZICH DE ZONDEN

gen aanfpoort; hy ziet, dat hy door dit middel zyne uiterlyke omftandigheden verbeteren, zyne goederen en aanzien vermeerderen, en zich uit het ftof der nederigheid verheffen kan. In den beginne twyfelt hy wel, of deeze voorrechten waardig genoeg zyn, om met openlyke fchending zyner eerlykheid, en het doorgaans daarop volgend verlies zyner gemoedsruste gekocht te worden. Doch eindelyk onderdrukt hy de aandoeningen van zyn geweten , en verdoofd zyne reden. Hy vleit zich met de ydele hoop, dat zyn vergryp zo groot niet kan zyn, dewyl hy zelfs de uitvinder en oorzaak derzelven, dewyl zyn oogmerk niet was iemand te befchadigen of in ongeluk te brengen, maar blootelyk om den wil na te komen van diegeenen, welken hy voor den bevorderaar van zyn aardfche welvaart houd. De verdrietelykhcden of gewelddaadigheden , die hy, als een werktuig der wraak en vyandfchap eens anderen, zynen broederen toebrengt, zouden naar zyne gedachten niet achtergebleven zyn, offchoon hy zich daartegen had willen verzetten. Doch hy bedenkt niet dat alle deeze ontfchuldigingen niet toereiken, om hem voor den Rechter der waereld te rechtvaardigen; dat het de fchandelykfte laagheid

is,