is toegevoegd aan uw favorieten.

De hervorming, de voorrechten van het christendom, en de middelen ter zijner oprigting gebezigd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 DE VOORRECHTÊN V"Aft

„ dervinding, dat het met zyne beste voortlee,, mens, met zyne vuurigfte poogingen, nieï £ verder vordert op den weg der Rechtmaatig,, heid, dat het zo meenigmaalen in zyne goede „ verwachtingen omtrent zyne eigen vorderinge „ wordt te leur gefield, dat het naauwlyks zich „ bemoedigd vindt door het heuchelyk gezicht, 3, welk een goeden ftreek wegs het nu evenwel 5, gevorderd is op den weg der deugd, of het 5, ziet zich eensflags, door eene onverwagte opgej-, koomene orkaan van woedende driften , op dien 5, zelfden weg zo ver te rug gevoerd, dat het, 3, met eene treurige moedeloosheid, nederziec 53 op al die menigvuldige zuure flappen, die het 35)vruchteloos gedaan heeft. Dan, ik weet, dat ,5 ik my dit zal moeten getroosten, zo lang ik ,5 met zulk een broos en floffelyk Lichaam om5, kleed ben,- zo"lang ik in eene onvolmaakte „ en verleidende Waereld omzwerve , zo lang 55 ik zo zeer, als nu, voor den indruk der zin3, nen bloot ligge."

,, Ik, elendig Menfche, wie zal my verlos3, fen uit hec lichaam deezes doods! Wie zal my 5, voeren in een vaste Stad ! "

Indien men nu eens kón aantoonen, dat aar* alle deeze wenichen door den Christelyken Godsdienst voldaan was, zou men dan nog kunnen, nog durven vraagen , of alle die verbaazende