is toegevoegd aan je favorieten.

De bijbel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende aenmerkingen, verklaerd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïqo ECCLESIASTES,

8. Want wat heeft de wijfe meer dan de fot? of, wat onderfcheid is 'er, in dit opzicht, tusfchen eenen wijzen en eenen zot? By beide vind men de bégeerlykheid naer meerder, en wat heeft de arme [meer], of waerin verfchilt hy daerin van den rijken, die voor de levendige weet te wandelen, en in de gelegenheid is, om onbekrompen en vrolyk re leven?

9. Beter is't aenfien der oogen, op zulke zaken welke wy werk el yk bezitten , dan het wandelen der begeerlickheyt,'en het rusteloos verlangen naer onzekere bezittingen: Dit begeeren en onvermoeid jagen naer meerder en meerder, is oock al ydelheyt, ende qutiiinge des geeltes.

10. Wat oock yemant zy, hoe rijk en vermogende hy ook wezen moge, aireede is fijn name genoemt, of, hoe zeer zijn naem genoemd zy, welken roem ende welke verhevene eertytelen hy ook verkregen hebbe, 't ïs bekent en dit ftaet vast, dat hy een menfehe is: een aerdeling, een zwak fchepfel dat fpoedig tot ftof zal wederkeeren , ende dat hy niet en kan rechten met dien of zich verzetten tegen dien hoogen Beftierer van alle dingen, die oneindig ftereker is dan hy. Alle de begeerten, pogingen en woelingen der meest verhevene ftervelingen , om al meerder en meerder te verkrijgen, zijn der. halven vruchteloos, zo het Gode niet behaegt aen hun verlangen te voldoen.

11. Voorwaer, daer zijn vele dingen die de ydelheyt vermeerderen, en de ftervelingen worden dikwijls, wanneer zy tot die hoogte gekomen zijn, welke zy verlangden , nog ongelukkiger dan zy anders wel zouden geweest hebben: wat heeft de menfehe temeer [daer vari], dat hy alles bezit het welk hy begeerd had ? 'er komen geduurig nieuwe begeerten op, nieuwe zorgen, nieuwe verdrietlykheden. •

12. Want wie weet wat goet en voordeelig is voor den menfehe in dit leven, [geduerende] 't getal der dagen des levens fijner ydelheyt, welcka