is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der algemeene geschiedenis. Voor jonge lieden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'Gefchiedenis der Engelfchen. V Tijdvak. 193

re London i welke zich ten aanzien der ge> melde en andere weetenfehappen zoo verdienstlijk gemaakt, en door haare gefchriften zoo veel roems verworven heeft. In andere vakken . der geleerdheid, in de gefchied- en oudheidkunde, benevens de rechtsgeleerdheid en andere daarmede verbondene weetenfehappen , muntede, ook door zijne wijsgeerige iehranderheid, en vrijmoedige, doch gemaatigde , vaderlandsliefde , Johannes Selden voor; treflijk uit; fehoon zijne meening, in een door hem gefchreeven boek aangedrongen, dat alle de zeeën, welke rondom Groot-Brittanje en Ierland ftroomen, aan da heerfchappij der Engelfchen onderworpen waren , door buitenlanders met recht werd beftreeden. Jacob •Usser, Brian Walton, en veele andere Engelfchen deezer tijden , bearbeidden de Godgeleerdheid met de beste hulpmiddelen en. veel doorzigt.

XXXIV. Doch in dit zelfde tijdvak, toen de Engelfche Natie door allerleije ongetemde woestheid en geweldenaarijen zoo jammerlijk ontrust werd, verkreeg, echter, haaré taal meer befchaafdheid en kracht, gelijk tevens de welfprekendheid en dichtkunst gelukkiger fchitterden. Dat zij in deze taal edeler, manlijker en krachtiger, dan welëer, begonnen te fchrijven, was een ontwijfelbaar gevolg van de verhevene vlucht der vrijheidsliefde. Want fchoon deeze alle paaien en perken der wet te buiten ging, ontbrak het, echter, niet aan wijze mannen, die bin-

V Deel. N het*

#

Seldejt. Sün'tjajr. IÓS4'.

Taal, welfprekendheid en dichtkunst der Engelfchen.