Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S U U M C U I Q. U E.

Na. i.

Maandag, den ijlen Jmiuarij.

Jn deze zoo verlichte achttiende eeuw, bij deze zoo verlichte NTatie, kan het niet anders, dan ten uiterfte aangenaam zijn, dagelijks voor een gering, zeer gering , gedeelte zijner bezittingen , het elk oogenbiik verwisfelend nieuws , d;.t zich op dezen geftadig rondwentelenden Aardbodem opdoet , te mogen genieten ; zoo dat de gebeurtenis nog naamvlijks plaats gehad heeft, of men vindt 'er zich van verwittigd , zoo dat de msre dikwerf voor het geval zelf komt, zoo dat de mare dikwerf komt, en het geval nimmer! — Geen wonder dan ook, dat men die geenen, die, zoo belangeloos, hunnen evenmensch , hunnen medeburger , onderrichten en verlichten willen, dien eerbied en die hoogachting toedrapgt, die hunne loffelijke pogingen van een dankbaar hart dubbei verdienen. Of zou 'er iemand dwaas en verwaand genoeg zijn van te denken, dat het niets te beduiden heeft, twee, drie, ja fomtijds meer dagen der week, een gansch blad papiers , nog blank , nog zuiver , nog van alle indrukfelea bevrijd, van alle die hoedanigheden te ontdoen, het zelve te vervullen met au? thentique berichten , verhevene raifonnementen , aandoenlijke aanfpraken , hartfterken.de opbeuringen , voorzigtige vermaningen , enz, alle eveneens

A ge.