is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten der Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€oo «3 SEPTEMBER 1799.

Overweegende, dat het praetext van de Jagt te willet* uitoelfenen, aan fuspecte en de goede zaak dés Vaderlands een vyandig hart toedragende Perfoonen een voorwendze] en gelegenheid zoude kunnen geeven tot attroupetnenten en gewapende byeenkomften, waar uit nadeelige gevolgen voor de rust en veiligheid zoude kunnen geboren worden.

Overweegende, dat, hoe zeer by het 27 Articul der* Algemeene Beginlélen van de Staatsregeling aan alle Burgers ten allen tyde het recht toegekend word, om, met uitflwiting Van anderen, op hunnen eigen of gebruikten grond te jaagen, dat dit Articul echter zo ftrikt niet moet opgevat worden; dat hetzelve in buitengewoone omftandigheden, wanneer de nood van het Vaderland het vordert, niet voor een gedeeltelyke en flegts tempoleele restrictie vatbaar zoude kunnen zyn.

Overweegende, dat het belang van het Land volftrekt vordert, dat het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek ten fpoedigften door de Gemeente-Beftuuren onderricht word van het getal der voorhanden zynde GeWeeren en Wapenen, als mede, onder welke Perfoonen dezelve zyn berustende; en zich ConfGrmeerende roethee advis van haare Perfoneele Commisfie,

Befluit i

1.) Dat ieder Ingezetenen van de Bataaffche Republiek, "binnen drie dagen, na dat hier van Publicatie zal zyn gedaan op de plaats, alwaar hy of zy zich bevind, aan het Gemeente-Beftuur van zodanige Plaats zal moeten doen eene getrouwe fchriftelyke opgaave met zyne of haare naam of gewoon en behoorlyk geaffirmeerd handmerk ondertekend, en waarop zal moeten ftaan uitgedrukt de letter van de Wyk en het Nommer van het Huis hunner wooninge , indien hetzelve genummerd is ; houdende eene Heilige verklaring, of hy of zy Geweeren of Ama* nitie heeft of niet, en zo ja, dat dezulken als dan daar hy zullen moeten voegen eene exacte Lyst van alle Geweeren, het zy Snaphaanen, Busi'chen, Pistoolen, Granaaten, Houwers, Sabels, Degens, Pieken, en wat van

die»