is toegevoegd aan je favorieten.

Judicieel formulier-boek, van allerhande schriftuuren [...] gebruikelyk voor hoogere en laagere rechtbanken, in de provincien van Holland en Utrecht [...] dienende tot een supplement van de Papegaay of Formulierboek van mr. Willem van Alphen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ra mofdji.

VAK REQUESTÏH.

183

in her toekomende, zich niet alleen om ruft en vredens wille had laaten bewegen het gepaneerde aan zyn huisvrouw goedaardig te vergeven, maar ook daar en boven de zwakheid gehad hadde te confenteeren , dat het gemelde kind, door zyn huisvrouw by voornoemden C, P, buiten echt verwekt, by hem in de huishouding woonde en onderhoud omring:

Dat zyn gemelde Suppliants huisvrouw, nu onlangs overleden zynde, hem Suppliant had gechargeert gelaten met voorgemeldt onecht kind:

Doch dat hy Suppliant zich zeiven in zodanige bekrompene omHandigheid bevindende, dat dezelve , als zynde een gemeen man, werks genoeg heeft om zich zeiven te geneeren, en ook, buiten dien allezints naar rechten ongehouden fuftinecrr te zyn, om eens anders onecht kind op te voeden en te alimenteeren, teraaden was geworden zich tot UEd. Grootachtb, te keeren, met ootmoedig verzoek, dat 't van UEd, Grootachtb, gelieven mochte zyn dc Heeren Regenten van het Aalmoesniershuis dezer ftad te ordonneeren, om het zelve kind na zich te nemen, en ten koften der armen van deze ftad in het Aalmoesniershuis of anderzints te alimenteeren en op te voeden en eenig handwerk te doen leeren, zoo als dezelve zullen bevinden behoorlyk en ordentelyk te zyn, ter tyd toe dat het voorfchreven kind tot haar mondige ftaat zal gekomen of anderzints bekwaam geworden zyn, om zich zeiven te geneeren.

'T welk doende &c

No, 30,

OM EEN PROCUREUR TOT HET WAARNEEMEN VAN DER SUPPLIANTEN ZAKEN.

Aan Schepenen der Stad Amfterdam,

Geven eerbiediglyk te kennen G. & N, kooplieden binnen deeze ftad,

Dat zy Supplianten hebben Litispendent differente procedures voor UEd, Achtb,, als mede in deeze omftandighcden van zaken

aan