is toegevoegd aan je favorieten.

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenisse.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERL. GESCHIEDENIS. 177

hadt geen kennis in groote zaaken (*). —- v Geen gunftig vooruitzigt voor maria, die even weinig bedreevenheids en vastheids in de kunst van regeercn bezat, Doch de Bewerkers van dit Huwelyk konden zich dit alles te ligter getrooften ; devvyl het hun van den klem der Regeeringe eenigzins fcheen te verzekeren, fchoon zy zich deerlyk te leuf gefteld vonden.

Het Huwelyk maria door de Gentenaars » zo fterk aangepreezen , werd voltrokken op voorwaarden „ dat de Kinderen, die 'er uit „ Honden gebooren te worden, den eerst ,, ftervenden , in alle Staaten en Bezittin„ gen zouden opvolgen, of dat, indien'er , geen Kinderen naableeven , dezelve aan de Wettige Erfgenaamen zouden verval', len, zonder dat de langstleevende, daar „ op eenige aanfpraak vermogt te maaken. Op de Huwelyks voltrekking volgde de Inhuldiging van maria als Gravin van Hol' landtt Dordrecht; en liep het nog eenige maanden aan , eer maximiliaan , hier te Lande als Kerkelyk Voogd en Momfoir, voor Graave ingehuldigd eu erkend werd. Hy bevestigde alle de Handvesten , door de Graaven en Graavinnen, zyne Voorzaaten,

en

<*) Comines, Li'j. VI, Ctp. UI. pag. SÜ2.

II DEEL. M

Boe*. HcornsT.

ARIA trouwt

[AXIM1UAA »»