is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t afó y

*hs geOagen , hebben wy, op Vrydag Jaastleedert; 3 July, ons begeeven by den Generaal Laarent, en aan denzelven gecommuniceert de aandelling van den Burger Vereul, tot-Prefident van deze Vergadering, en teffens tot Gouverneur dezer Stad, voor den tvd van ruim 14 dagen; als mede de aandelling van den Burger J. Meynts, oudfte in de'Stad zynde Colonel der Burgery, Wy hebben hem f effens verzogt, daar yan kennis te geeven aan den Commandant .ie ?a Place Varré, om te dienen tot deszelfs naricht. Welke communicatie door den Generaal Laureht aUervriendelvkst ia aangenomen, en lieeft dezelve zich gechargeerd aan den Commandant de la Place daar' van kennis te geeven.

Wy zyn wyders met den Generaal Laurent in een vritpdt\y\ poyrfarler. getreeden, omtrent het Woord, en omtrent de Sleutels der Poorten, welke als nog door de Franfche troupen worden bewaard. Betreffen^ de het eerde, heeft hy ons onderricht, dat dit Woord, lopende over de geheele ïtrmèc du Nord, niet wel anders als door Hem kon worden gegeeven, zo lang er Franfche troupen alhier in guarnizoen bleeven, dewyl anderszins daar uit een groote confufic zoude ontltaan. Dat Hy echter, om zo veel mogelyk aan de intentie van deze Vergadering te voldoen, en aan de goede order, welke Hy zeer genegen was te obferveeren, dagelyks het Woord zou zenden, zo wel aan den Gouverneur, als aan den Commandant. Dat, wat aanging de Sleutels der Poorten, de Poorten wel zorgvuldig geflooten wierden,doch de Sleutels aldaar bleeven, onder bewaaring en verantwoording van den Commandeerenden Otficier, "t welk noodig was, om de Couners van de Armee, welke fomtyds by nagt aankwamen, cn geen oponthoud konden veelen.

Op ons aanzoek, van ons te willentipgeevéni het: getal der Franfche troupen, thands in deze Stad guarnifoen houdende, heeft voorn. Generaal ons daarop bericht, dat het guarnifoen beftond uit een bataillort Jnfantery cn twee Escadrons Cavallery. Eindelyk fteelt Hy ons, met de ailervricndclykfte betuigingen veiz.kerd, dat Lly zotd,> zorge dragen en de ftclfigdë

ber