is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ft*5 )

ïyk, tot dat einde, die Hoofd-Officieren, die doof hunnen langduurigen dienst dat ligchaani vry grondig' kennen, dienden te worden geconferveerd; en ik voor' my gaarne by gemelde Burgery, (indien gylieden myne medewerking langer nodig oordeelden) wenschte als Collonel te blyven, zo twyfele geenszins, of gy lieden zult aan myn verzoek wel willen voldoen, ert my het gevraagde declaratoir doen geworden.

Heil en broederfchap !

Uw Medeburger

i). J. VAN HOGENDORP,

A*mfterdani, 9 July 1795, Het eerfte Jaar der Bataaffche Vryheid.

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevondenen verftaan, dat, alvorens over den inhoud van gemelde misfive te delibereren, de Vergadering behoorde te" overwegen het navolgende poinct; „ Kan hy, die zich in eene generaliteits- commisfie bevind, en dooreen* eed verbonden is aan dezelve generaliteit, of ook wel generalyk ten dienste ftaande van eenig ander collegie of geconftituëerde magt, tevens zich in eene ftedelyke commisfie bevinden, en daardoor aan die ftad verbonden zyn door den ftads-eed?"

Waarop, gedelibereerd zynde, is goedgevondenen verftaan, dat hy, die door een' generaliteits- of anderen eed verbonden is aan eene geconftituëerde magt buiten deze ftad, ter zeiver tyd niet kan verbonden zyn door dezer ftads eed aan eene der geconftituëerde magten in dezelve; en zal extract, dezer refolutie worden ter hand gefteld aan den burger krygsraad dezer ftad.

De Vergadering den post van commies-generaal der convoyen en licenten, door den burger J. van Hogendorp bekleed wordende, getoetst hebbende aan de gronden waarop bovengemelde refolutie is berustende, heeft, dien conform, gerefolveerd, dat niet meer te F f pas-