is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C' 446* ■ )

By refunrptie gedelibereerd zynde op het generaal plan van orde, ter beveiliging van deze ftad, hetwelk tot heden voor de leden ter vifie heeft gelegen, is goedgevonden, hetzelve plan te ftellen in handen van de burgers Boer, Drost, Barnevcld, en Cappelhojf, om hetzelve te examineren, en Woensdag avond te dienen van bericht.

Is gelezen de voordragt van het ministerium der Nederduitfche Hervormde gemeente, verzoekende noch een weinig tyduitftel, tot het inleveren van een drietal predikanten of proponenten; ten einde daaruit een krankbczoeker voor deze ftad zoude kunnen verkozen worden; verder de vryheid verzoekende, om eene uitnoodiging in de boekzaal te plaatfen, voornamelyk voor zodanige predikanten onder de clasfis van Maastricht, welke thans buiten vasten dienst zyn:

Na deliberatie, goedgevonden, eene en andere dezer genoemde fchikkingen aan het ministerium vry te laten.

Is gelezen request van den burger Jan Hendrik Woltman, en noch vier burgers zeepzieders, verzoekende eene alteratie van de keure, in dato 10 july 1526, zodanig als by het 16de art. van gezegde keyre is vrygelaten, en hen vertooners de vryheid te vergunnen, om de zeep van alzulkc vetten te maken, als zy, tot hun meeste voordeel, en welvaart der neering, oordeelen, gelyk zulks aan de zeepzieders buiten deze ftad geoorloofd is:

In handen van het committé van algemeen welzyn,' om confideratiën en advies.

De Vergadering is geëindigd des namiddags , ten één uren, en geadjourneerd tot morgen, vóórmiddag, ten tien uren.

V E R-