is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de-Kerkgebouwen, binnen deze Stad, ziin Iplsfft, en die Commisfie'gratis waarneemen , meY'eèn aantal uteu«ra werkzaamheeden zullen overkropt worden ; werkzaamheeden , voor de refpective Kerkmeesteren des te onaangenaamer, vermids dezelven reeds voor lang aan de, door uwe Vergadering, benoemde Commisfie tot de Kerkelijke zaaken, de'noodigte inlichting gegeeven hebben , en waarvan die Commisfie, ongetwijfeld bij het overleggen van het, door haar teconcipiëeren Plan van fchikking , zodanig gebruik zal maaken, ep zulke ouvertures geeven, als zij, ter bewaarinjj van het goed recht, van ieder bijzonder Kerkgenoodchap, zal vermeenen te behooren.

Het is dus, op alle deze'gronden, dat uwlieder Committé voornoemd, van advies zoude zijn, dat het verzoek van de Requestranten behoorde te wdrden geweezen van de hand.

Onderwerpende dit hun geadvifeerde aan uwlieder meer verlicht bordeel.

Heil en Broederfchap!

Het Committé van Algemeen Welzijn,

Ter Ordonnantie van hetzelve,

H. HUIJGHENS.

Amfterdam, den as November 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

En, overëenkomftig hetzelve Rapport, midsgaders om de redenen, daarbij aangevoerd, beflooten, het voormelde verzoek te wijzen van de hand.

De Vergadering is geëindigd, des namiddags, ten twee uuren, en geadjourneerd tot Maandag middag ?en twaalf uuren.