is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 445 )

GELIJKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP.

De Municipaliteit der Stad Amfterdam, aan den Agent Man Oorlog der Ba,? taaffche Republiek, in den Haag.

BURGER AGENT?

Hoe zeer wij ook genegen zijn om in allen deele te voldoen aan uwe Aanfchrijving, _van dato 8 November 1. 1., en daartoe, bij herhaaling, van de Raaden van Adminiftratie der gewapende Burgermagt, in ons Departement hebben gevorderd de Sterkte Liisten en het overfchot der penningen, aan hun op goede rekening voorgefchoten, te rekenen tot den nden November }. 1„ zijnde de dag waarop voormelde uwe Aanfchrijving bij ons ontfangen werdt, zo werden wij echter daarin vethinderd, doordien, zo als wij geïnformeerd zijn , de Raad van Adminiftratie, van het 3de Battaillon van ons Departement heefc goedgevonden , om uit de penningen van ons, op goede rekening ontfangen, aan derzelver Manfchappen verdere uitbé*talingen te doen, dan tot den dag,welken gij bij opgemelde uwe Aanfchrijving hebt bepaald ; de overige Raaden van Adminiftratie, welken wij, door tusfehenkomende ontfangst van voormelde uwe Aanfchrijving, geene verdere penningen op goede rekening hebben uitgereikt, zijn alzo buiten de gelegenheid gefteld geweest om verdere uitbetalingen, dan tot den bepaalden dag, te kunnen doen , dus echter begeeren fammige voor derzelver Manfchappen op gelijke wijze, ais bij het 3de ,Battaillon verkeerdelijk heeft plaats gehad, betalingen te erlangen; offchoon nu daartoe meermaalen aacvraage bij ons is gedaan, hebben wij ons gedraagen aan meergemelde uwe Aanfchrijving, echter geweigerd eenige verdere betalingen te doen,enfteeds vergeefsch up uitkeering der Sterkte- Lijsten en faldos der penningen aangedrongen.

Wij oordeelen noodig, u, Burger Agent! hier vaa kennis te geeven, en te verzoeken, dat wij mogen worden gequalificeerd , om tot een', door u nader t: bepaalen dag, aan alle de Raaden vah Adminiftratie, Kkk 3 ia