is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 ïi APRIL 1800.

hy die in gemoede door de loopende riilco minde? waardig fchac van de oprechte en reëeJe waarde van dien.

i Dat Jnfchulden, uitfïaande Gelden, Actiën en Cre» diten, ten laste vsn Particulieren, zo Binnen als Bulten 'sLands, die dubieus zouden mogen wezen, zullen mogen gerekend worden naar de waarde waar voor men dezelve in gemoede tauxeert.

Dar Goederen, waar voor de Bezitter eene byzondere affectie heefc, gaande boven den ordinairen prys of waarde, nogthans in den te maaken overdag niet hooger dan tegen den ordinairen prys of waarde genomen en gerekend zulien behoeven ce worden.

Art. ro.

Van de Goederen in Fideï Commis of Lyfrocht be* ze ten wordende, waar van het expeftatif of de Eigendom aan Ingezetenen van deeze Republiek behoord, zal in de voorfz. voorbetaaling gefourneerd moeten worden, op gelyke wyze en voet, als van alle andere Goederen; doch afzonderlyk, en op zich z?iven, behoudens dienaangaande, aan den Contribuant zyn regres , tot vergoeding van al het geen gefourneerd is, ten laste van den Fideï Commisfairen Erfgenaam, of van den geenen, aan wien de Eigendom gemaakt is, by de overlevering of uitkeering derzelve Goederen, welk regres tot vergoeding zal plaats hebben , niettegenliaande zulke of diergetyke kortingen byTeftament verboden waren, waar aan mits deezen word gederogeerd; zullende van alie andere Goederen, in Fideï Commis of Lyfrocht bezeten wordende, waar van Buicehgezetenen het expecrarif op den Eigendom hebben , niet* in deeze voorbetaaling worden gefourmeid,

Art. iï«