is toegevoegd aan uw favorieten.

Besluiten van de Tweede Kamer, en decreeten van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2» NOVEMBER. 1800. 471

anverwytde noodzaaklykheid, in hetzelve vervat, heeft deeze Vergadering, ingevolge Art. 32 Litt. b. van het Reglement B. der Staatsregeling, gedecrefeecdi

De Tweede Kamer, overweegende, dat de redenen*, door de Etrfte Kamer by gebragt, voldoende zyn, bekrarhtigt de vei klaaring van Onverwylde Noodzaaklykheid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd yan het volgend bejluit; houdende:

„ Overweegende, dat het de 'pligt is van hèt „ Vertegenwoordigend Lichaam, om de Coufti„ tutioneele orde van zaaken, zo veel de om„ Handigheden zulks toelaaten, in werking te „ brengen.

„ Overweegende, cat het eigena'artig is, daar „ Commisfarisfen tot de Nationaale Thefaurie nog „ niet in functie zyn , de Comptoiren Generaal „ te Lande en te Water te examineeren, en van „ de bevinding aan het Vertegenwoordigend Li„ chaam Rapport te doen, en dat daarin te min„ der bedenking is, vermits by den 41 Articul der „ Inftmctie voor den Ontvanger Generaal tot de „ Adminiftratie te Lande, en den 26 Articul der „ Inftiuctie voor den Ontvanger Generaal van de „ Marine uitdruklyk voordvloeit, dat Commisfa* ,, risfen der Nationaale Rekening tot de opneming „ van derzelver Comptoiren zyn bevoegd.

„ Eindelyk overweegende, dat de redenen voör „ de examinatie van deeze beide Comptoiren, of j, in het geheel niet, of ten minften in een veel „ minderen graad, op het Comptoir Generaal der „ Bat. Loterye toepasfelyk zyn.

Ef* „Jfcu