is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itz RIEZE naar SAMARANG,

Op- deze duinen was nog eene onzer Graftomben in wezen, rustende op vier pijlaaren, omtrent twintig voeten boven den grond, doch wij konden niet zien van wien, of voor wien die was opgericht, dewijl zij zonder inferiptie was: op een nabij gelegen duintjen was nog een overblijffel van eene andere. Onder de eerfte Tombe was een grafkelder , in welken wij nog veele doodsbeenderen zagen liggen, en eenige Hukken hout.

Omtrent een kwartuur van hier ligt het Dorp Sualy, alwaar wij ten half één uur aankwamen. Hetzelve beftaat flechts uit veertig a vijftig huizen of hutten, onder het lommer van't geboomte gebouwd \ alle de Inwooners zijn Perziüanen.

De opperfte van het Dorp, bij de Mooren Coutoual, en bij de Perzen Petil genoemd, ontving ons aan zijn huis met alle betuigingen van eerbied en vriendfehap, hij zelf bragt het water om ons te wasfehen, goot het ons op de handen en verzorgde ons van zoo veel melk als wij begeerden, en van 't geen wij verder benodigd hadden.

. Dit Dorp, dat, naar mijne gisfing, in het n. qf n. n. o., drie a vier uuren van den toren van Sualy ligt, is zeer volkrijk naar zijn kleinte, en de menigte kinderen die wij er zagen, gaf blijken van de vruchtbaarheid der Inwooners, fchoon

cel*