is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

149

waards »ullen worden bepaald, zouden behooren te gefchiedcn voor den tyd dat het Oftroy van de JVlaatfchappy nog duurt, ten einde de particuliere Handelaars gelegenheid te geeven om wel gecombineerde fpeculatien te kunnen maaken, zonder gevaarte loopen, dat dezelve door onverwagte contrarie dispofitien zouden worden geïnterverteert, en hun daarvan, reeds by den aanvang, te verfchaffen de nodige gerustheid, zonder welke de réufitC van dit eeheele"ontwerp als zeer wankelbaar zou moeten worden helchouwd, terwyl om die zelfde redenen de Compagnie ook zou behooren te verklaaren ,voor xlien tyd geheel aftezien van den Retourhandel in die Articulen welke nu op nieuw aan Particulieren zouden worden toegedaan. ,- ; ..1

Dat voorts deeze particuliere Retourhandel, geheel zou moeten gefchieden onder beheering van de Compagnie, dat ook de Goederen met dezelve wordende aangebragt, in 's Compagnies Pakhuizen zouden moeten worden opgeflagen, en m s Compagnies ordinaire verkoopingen verkocht, alleen uitgezonderd kleinigheden en zodanige goederen welke aan bederf fubjecl zyn.

Dat in de derde plaats, overwogen zynde, or de vragten op de meergemelde particuliere Retourgoederen, hooger zouden konnen worden bepaald dan op die, welke van hier worden uitgezonden, naar aanleiding van het Advis van den Heer Titfingh, door Commisfarisfen was begreepen dat de vragt van het transport dier Goederen herwaards, behoorde te worden onderfcheiden van de Recognitie welke van het provenue dier goederen met billykheid kan worden geheeven, en wel perCeuts gawyze, terwyl de vragt daar en tegen alleen zoude moeten dienen om de Compagnie, voor het door haar verleend wordende Transport, fchadeloos te dellen; en dat de Kamer Amilerdam zoude behooren te worden verzocht te overwegen, hoedanig zodanige Vragttyst zou behooren te worden ingericht , en de voorfchr. Recognitie bepaald; en de Vergadering daar op te dienen van Advis.

K 3 UK