is toegevoegd aan je favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z WE EDSCHE KONINGEN, 215 hem op den throon,- maar werdt door zynen broeder Jan vergeeven, die met den Scepter de RoomJche Leer aannam, welk voorbeeld zyn Zoon SiCismund, die daarna ook Koning van Polen werdt, volgde.

6 V. Namen de Zweeden dat veranderen] van Leer in Sioismund wel op?

A. Neen: zy zetteden hem af, en gaven de kroon aan Karel, Hertog van Sudermanland, in 'r begin der XVII Eeuw, onder wien het Ryk in magt opklom.

7 V. En nog meer na hem?

A. Na hem nog veel meer onder het bellier van zyn Zoon Gustavus Adolphus, die 't geluk des Ryks hoog deedt klimmen, en de Duttfche Vryheid nevens den Protejlantfchen Godsdienst tegen den ondergang behoedde.

8 V. Wat verkreeg hy daardoor?

A. Den naam van den Grooten; maar hy verloor daartegen zyn leven in den flag van Lutzen.

9 V. En na hem kwam... ?

A. Christina, zyne Dogter, die eene zonderlinge rol gefpeeld heeft: want op haar zesde jaar, dat is, in het jaar 1632, werdt zy op den throon gezet, en liet haare Veldheeren groote overwinningen behaalen, terwyl zy zich in de Weetenfchappen oefende, en verre daarin vorderde.

10 V. En toen zy in 't bellier kwam...?

O 4 A. Toen