is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waar in betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lichaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekeven in hunne oude dagen troost, blifdfchap noch hulpc aan hunne kinderen. 5. Is de ongeregelde uit zoo menigvuldige dceien konilig cc zamengeftclde kleeding der kinderen, offchoon zij maar uit vodden beftaat, kostbaar en duur, waar door het onderhoud der kinderen en de echte ftaat bezwaard wordt: en dat 'er nu wegens de kostbaarheid van den echten ftaat en van dc kinderen, zoo vccle volwasfcn huuwbaare menfehen, gelijk men daadlijk ziet gebeuren niet in den echten ftaat treden, en niet geregeld, huishoudelijk, fpaarzaam, Laar in wanorde, ongebondenheid en liederlijkheid, woest en ellendig voort Ieeven, brengt duizend-

„ Staatcn bijna nog zoo barbaarscb, Z00 bijgeloovig >, zoo ruw, zoo kundig, zoo onredelijk, ais het ooit „ m de middeltijdén mag geweest zijn. — Men door„ reizc het grootfle gedeelte van Europa, zoo zal men „ bevinden, dat het geloof aan toverij, aan fpoo],en „ aan handkijkers, en andere waarzeggers knallen be„ nevens andere zulke barbaarfche vooroordeelen 'nog „ bijna algemeen is. Het zou der moeite waardig „ Zijn , indien Wijsgecren van verfcheiden landen „ deeze overblijfzelen verzamelden en berekenden,' „ hoe groot de maat daar van in ieder land , en in' garisch Europa nog is. » En dit zeide de goede be febeiden iselis, i„ zijne gefchicdenis der menschbeid 2de Deel bladz. 300.