is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaaten leerredenen over Paulus brief aan de Kolossensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over KOLOSSENSEN III: 5-7- 22£

God, dat hier door den Apostel voorgefteld wordt. En wat dunkt ulieden? Zou het niet wel ten uitterften noodig zijn, en voor den Christen uitnecmend nuttig, indien hij dagelijks in deze oeffemng zeer gezet, volflanding en ijverig werkzaam ware? Gewisfelijk ja, want zonder dit aanhoudend te beijveren, zal de zonde haast weder nieuwe kracht krijgen, en het geestlijk leeven van den Christen merkelijk aail het verkwijnen en verwelken geraaken. Waar uit dan niet anders, dan een geestloos en weereldgelijkvormig gedrag, Of wel, indien het verzuim van dezen pligt langdüurig en aanhoudend; wordt, een merkelijk tocgeeven aan, en inftorten in zulke zonden, die het Christendom tot bnëer verftrekken, zeer ligt kan veroorzaakt worden. .

*j Dat het dus met dé zaak waarlijk gelegen zij, kunnen wij gereedelijk hier uit opthaaken4 dat Paulus zelfs de gruwelijkfte en fchandclijkfte zonden, als vruchten en uitfpruitfels van de leden, die op aarde zijn, aanmerkt. Immers, nader zullende opgecven, wat liet ware» waartegen hij met zijne vcrmaantaal den geloovigen waarfchouwde, zegt hij, dat die leden zijn: hoererij., onreinigheid, fchandclijke beweeging * kwaade begeerlijkheid, en gierigheid, welke is afgoderij i

De Apostel hangt hier eene fchilderij op van veele haatelijke en fchandclijke ondeugden, die hij aanmerkt als uitfpruitfels en vruchten der overgebleeven verdorvenheid, en derhalven als zoo veele vlekken, die den waaren luister eens Christens ontfieren, waarom men er ook getrouwlijk tegen te waaken en te llrijden heeft.—■ Laat ons eerst die rampzalige vruchten van onP sé ?4