is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien. Van hoofd-ingelanden, dykgraaf en heemraden van de Schermeer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i°6 )

grosdflfig, welke recht en billykheid is, de hoofdzaakclyke requifitcn zyn de duidclykhcid, klaarheid, cn gelykvormighcid, juist uitdrukkende 't geen de wetgever wil dat gefchieden zal, zonder dat dezelven verder als de letter kunnen of venuo o-en geextendeert te worden, daar eene zogenaamde gcestverklaaring , wanneer dezelve aan een ieder, en zo ook aan dc fuppln: in dit geval vryftond, zo nu als in andere gevallen een wydc deur zou openzetten tot 't pleegen van de grootde onrechtvaardigheden en dan zou zodanige verkeerde meening , indien zy van dit- alles kennis gehad hadden , denkelyk by hun niet opgekomen zyn, en zy zouden mogelyk hunne aandagt meer gevestigd hebben op den letterlyken zin, waarvan zy nu in hunne denkbeelden, en in hunne vorderingen niet weinig afwyken.

En vermits dan, met betrekking tot 't 4* point door 't rechtmaatig beklag van zo een groot aantal Ingelanden, 't dyksbefluur gebragt was in de onvermydelyke verpligting om, alvoorens de zaak buiten haar geheel geraakte, dit alles onder 't oog van 't Provifioneel hoogst gezach te moeten brengen, en der fuppln: meening zo gantsch flrydig was met den aart der wetten, was 't zeer natuurlyk, dat zy zig in dezelve moeften te leur gefield viniden, en dat''t dykscollegie , geen ander rigtfnoer dan 't octroy kunnende volgen, de jaarlykfche verandering en dus ook de begeving van open gevallen posten kwam te doen, en ook niet naar eigen willekeur, zo als de fuppln: zeggen, maar overeenkomftig 't zelve octroy, en volgens orde, recht en billykheid gedaan heeft: 't geen dan ook genoeg voldoende zou zyn om 't zelve te zuiveren van de befchuldiging, welke de fuppln: by 't 5Je point