is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe reisiger; of Beschryving van de oude en nieuwe weereldt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Driehonderd Agtenzestigste Brief. 235

„ den Sn Italië verwerpen, gelijk wij den flechten fmaek van enze laetfte tijden in Frankje rijk laken: maer eindelijk zien wij het ein„ de van deze flechte gewoonte, terwijl de lieden van verdienfte in Italië zich beklagen , zonder hope van verbeteringen. Het zij dat „ de al te mannelijke fmaek, die in de meeste der aloude gebouwen van Florence heerscht, „ de onmerkbare overgang, die tot beuzehngen en den flechren fmaek geleidt, door zijn „ tegenftrijdig uiterfte vertraegd heeft, het is zeker dat de hedendaegfche gebouwen van deze ftad nog eenen goeden fmaek behouden. Men Ziet zoo aloude als hedendaegfche kleene „' paleizen, die zeer fraei zijn, vooral ten aenzien van de venfteren en deuren; maer 'er l zijn verfcheidén van deze paleizen, die van eene al te boerfche bouwkunde zijn. Dit is \\ nogthans een zwak verwijt, in vergelijking van het geene men regt heeft om de anderen fteden van Italië te verwijten, en 't welk wij l, insgelijks ons zeiven behoorden te doen." ■ Het paleis van Pitti, waerin de Groot-Hertogen van Toskane hun gewoon verblijf hebben, verdient in vele opzigten den lof, dien men aen de voornaemfte geftichten van Florence geeft. Het behield den naem van Lukas Pitti, een' vermogenden en aenzienlijken burger dezer ftad > die het begon te bouwen in het jaer 1460, volgens de teekeningen van Brunellefchi. De wanorde, in de zaken van zijn gedacht voorgevallen, noodzaekte een'zijner afftammelingen het ■ » , ■ •; zei-