is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerp tot eene algemeene characterkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*-( 213 )—

hiervan, leest, welke kosten de Heilige Lodewijk,^tleen voor eenige weinige Ridders, maken moest, en waarnaar zich het overige laat afmeeten (§). Alle deze fommen werden in Afië, in Afrika verzwolgen, en kwamen nooit weder naar Europa te rug. Zou de verarming van veele Europifche Koningen, en Staten, wier deerlijke uitwerkfelen nog hedendags gevoeld worden, zou de heerfchende ellende van de helle des volks in ons waerelddeel; niet, voor een groot deel, hier aan zijn toetefchrijven ?

Het bijgeloof, de vooroordelen, de driefte onkunde moeiten', natuurlijkerwijze, door de Kruistochten hand over hand toenemen; en met dezelven, het bederf in de algemeene Zeden. Schoon, het niet te ontkennen zij, dat de overtocht der Westerfche volken naar het Oosten, dezen bekend maakte met nieuwe denkbeelden, min ruwe zeden, oude gedenktekenen der Konst, en met den Koophandel; fchoon ik gaerne toeflemme, dat zij de eestte gronden gelegd heeft tot Europa's volgende' verlichting en befchaving, en voedfel gegeven aan eene krijgshaftigheid, die' door het laffe bijgeloof'geheel onderdrukt was; fchoon ik niet loogchenen wil, dat de kruisvaarten eene zeer voordelige zijde voor Europa gehad hebben; is het echter 1 niet min zeker, dat daardoor de Afiatifche weelde allengs totons is overgewaaid (*), dat wij veele wangevoelens uit het Oosten hebben medegebracht, en dat onze voorvaders het in den H. oorlog liebben aangeleerd, hunnen geweiden ijver in vlammen van verwoesting ,

(§"> Zie Mi Hot t. a. p. VI. D. bladz. 207. (*) Vergelijk Millot. t. a. p. VUÏ. D. 'bladz, 341» 34*-

P 2