is toegevoegd aan je favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g2a OVER DE STRAFFE DER

zonder-reeden geftraft worden, alzoo haar om' het gebrek van de reeden, of het middel om haare daaden, na een zeeker rigtfnöer te fchikken, geen wet of regul kan voorfchreven worden , en dus zig aan geen misdaad kunnen fchuldig maaken. Want men moet begrypen, dat hier de dieren zoo zeer niet geftraft worden , maar gelyk by het geestelyk Regt gezegt wörd(», dat dezelve gedood worden, om dat door het aanfchouwen van dezelve, de misdaad niet weder in het geheugen van den mensch als vernieuwt word. Het zoude haatelyk zyn ; dat zoo een onredelyk fchepfel het leven behield,' en in het aanfchouwen van den mensch verkeerde , daar het redelyk fchepzel door een elendige,dog fchuldige dood, heeft moetenfterven (b\

§. XXL

Ten aanzien van haatelyke gefchriften heeft dit ook plaats.

Op dat het aandenken van fchadelyke gefchriften en vuile aanftotelyke boeken ook zoude wegraaken, worden dezelve dikwils door een Scherpregter, op gezag van den Regter,ten vuure gedoemd en verbrand; aan deeze veroordeelinge worden onderworpen alle pasquillen, welker Schryvers, indien bekend zyn, door den Scherpregter eerloos behoorden te worden verklaard, gelyk ook alle eerroovende gefchriften doereen onbekenden opgefteld.

§. XXII.

Ca) Cap. 4. can. 15. qucejl. ï.

C&) Carpz.. Prax. Crim. part. 2. quajï. 176. num. S2> 33-