is toegevoegd aan je favorieten.

Regtsgeleerde verhandelingen, over lyfstraffelyke misdaaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AFWEEZENDEN EN DOODEN. 221

de ftomme zonde gepleegt is («). En niemand moet hier tegenwerpen, dat de dieren al hier

zon-

R deportatie-riem , aut cum Servilis conditie irrogaretur (*)• Het is egter notabel, dat ten tyden van den Keizer tr aj a n listeen zagtmoedig Prins de confiscatie is vernietigd, als de doodftraf niet wierde gedecerneert, maar' alleen tegens een misdaadigef by een relegatie wierd geammadverteert (f). Gelyk al'mede zeer edelmoedig zyn de woorden van den Keizer adrianus, in l. ?. §• 3-jf' do bonis damnatorum; Si plures filios damnatus habeat ,feruntur exempla , per qua pluribus liberis omnia bona damnati conceffa junt. Sedet Divus Hadrianus in hacjentent;arefcripfit. Favorabilem apud me caufam liberorum Albini filiorum numerus facit, cum ampliari Imperium Iwminum adjettione, quam pecuniarum cop'ul mahm. Ideoque. illis paterna sua concedi völo. De Heeren Staten van Holland en Zeeland , hebben als voorn, de confiscatie van goederen vernietigd, niet alleen in Criminelsef* Majeftatis, maar ook in Crimine Perduellionis; Bovendien is het in Regten refoluut, quod crimen vel poena paterna nullam maculam , veel minder bonorum privationem filio infiigere pöffa , ut ait Cailifiratus in Leg. 26. ff. ae poenis, en hy geal't 'er dee^e reede van, mm unus quisque ex fuo admiffo forti fubjicitur, nee alieni criminisfucceffor conftituitur, idque Dh'i, fratres, nempe Antoninus 'PhiloJophits, & verus Hierapolitanus referipferunti

By de voorl'chieven Haar Edele Groot Mog. Relolutie van den 1. Mai 1732. zyn de beide Hoven van Juftitie mede verzogt, Haar F.dele Groot Mog. te dienen van Ad vis, over ' t geen zoude behooren te worden geftatueerc, omtrent de fufceeffie cn bebeerifige der goederen, zoo van de delinquanten , welke door de Juftitie met de dood . werden geftraft,'als van Voorvlugtigen , waartegen op verftecq , en by Intendith is geprocedeert, en welke gecbhdemneerd zyn ter dood, zoo zy komen te geraaken in handen van de juftitie.

\an die Refolutie is voldaan, door 't Advisvan 't Hof van tf«n 7- December 1734. welk Advis by Refolutie van Haar lid. Groot Mog. van den 9. December J734.iscommióforiaal gemaakt, (a) Levit. cap. 20. vs. 15. (*~) Vul. Leg. 1. ff. de bonis damnatorum. Ct) Zïet «le U 1. ff. de Ititerdiiïis, religatU &' deportatie