is toegevoegd aan je favorieten.

Ziel der schriften van Lutherus. Of Uittrekzel uit zijne werken. Tot kennis van zijne leere.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3 BIJBELTAAL. OVERZETTINGEN; nen wij in onze taal niet wel verdraagen, maar wij moeten ons aan de wijze van fpreeken in de FL Schrift gewennen. Even zoo moeten wij de fpreuk in 't Euangelie verftaan : Wie zijne ziele haat, bewaart ze tot het eeuwige leeven. Item, ik laat mijne ziele voor de fchaapen. Indien men het goed vertap len wil, dan liiet het: Ik laat mijns ligchaams leeven voor de fchaapen. Item, wie zijn ligchaams leeven overgeeft en veracht. Pred. over het I. B. van-

MOZES. I527.

Dat ik genade voor uwe oogen vinde, is geheel volgens het Hebreeuwsch uitgedrukt; in de Ncdcrduitfche en Latijnfche taaien fpreekt men op die wijze niet. Want wij geeven de genade alleen aan de Vorsten, Maar laat mij genade voor u vinden, wil zoo veel zegge n: wees nu goedgunftig cn genegen , wees niet toornig op mij, of wees mijn vriend, ik wil ook uw vriend zijn. Zoo zegt de Engel tegen de maagd, Zijt gegroet gij begenadigde, gij genaderijke, olBeminlijke. Want wat is genade hebben anders dan beminlijk zijn ? het geen onze kweezelcnde Predikanten vcrklaareu? als of vol van genade betekene, zoo vol als een blaas vol wind. Wij kunnen het niet beter noemen , dan bcgunfligde , bcminlijke , aan wie een ieder toegenegen goedgunftig is. T. a.p„ Hoofdft. XXXII.

Gods werk werken is niet goed in het duitsch uitgedrukt, maar wij moeten het behouden, wegens het woord, Operemini, het geen werken betekend, en daarom moeten wij onze taal naar de Hebreeuwfche

voe*