is toegevoegd aan je favorieten.

Menschkunde. Of Verzameling van de beste en voortreflijkste waarnemingen en ondervindingen over de menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEMENGDE WAARNEEMINGEN. I^f

Een veel minder nadeelig, bij iedere uitoeffening beter en beminnenswaardiger foort van menfchen is die , welke wij Botterikken genoemd hebben, en wier eenvoudigheid en domheid , niet zoo zeer een gebrek aan opvoeding, als veel meer een gebrek aan ftof tot opvoeden is, en derhalven van eene natuurlijke flapheid en zwakheid der zielvermogens voortfpruit. Dit is gemeenlijk een goed ilag van menfchen , *t welk niet alleen verfchooning , maar ook meerder liefde en achting verdient, dan het in 't algemeen te beurt valt. Zij zijn zagtmoedig, geduldig, toegeevend, en infchikkelijk jegens een iegelijk, die zich verwaardigd hun vertrouwen te winnen; behaaglijk en dienstvaardig, in zoo verre dat zij zich zelve voorbijgaan; getrouw en beftendig in hunne vriendfchap; zonder groote inbeelding van zich zeiven, en hierom in allen opzichte ligtelijk te vergenoegen ; in den hoogften graad dankbaar voor iedere hulpvaardigheid en beleeftheid ; met één woord, zij hebben alle de deugden, die uit zwakheid ontftaan, en geene ondeugden, welke kracht en voortvarend zielvermogen doen geboren worden. Dus zijn zij van de eene zijde onfchadelijke wezens, en nuttiger ten goeden dan de anderen. Deze is de Botterik der natuur.

XI.