Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 42 y

„ tijd en "wijle , misfchien zelfs tegen ie intentie der „ Afneemers , daar aan geeven mogt, ter bereiking van bijzondere oogmerken."

En nu vraag ik niet alleen eiken Voorftander van het voorig Beftuur, of hier in iets los, onvoorzichtigs en laakbaars is ; maar ik fommeer ook eiken eerlijken, verilandigen en bedaarden Voorftander van het tegenwoordige Beftuur , óf hier in iets ongehoorzaams, ftrafbaars, of gevaarlijks voor de tegenwoordige orde van zaaken, geleegen is?

Ondertusfcheu hadden mijne Confideratien het geluk niet, om mijne wa.irde Amptgenooten van hun genoom men befluit af re trekken; in het zaakelijke verfchilden wij niet veel, maar wel in deeze bijzonderheid, „ of „ het eene volftrekte verpligring was, om, door een „ Declaratoir, bij het afleggen eener belofte, fchoon „ eenigzints dubbelzinnig zijnde, de meening van ons „ hart te verklaaren." — Uit toegecvenhetd voor mij projecteerde men wel eenige Concepten van Declaratoiren, maar men werdt het niet ééns over dezelve, en de Vergadering fcheide zoo , dat alle de Collegen bij de Refolutie van Maandag, en ik bij mijn voorgeleezen Advis, perfi fleerden, in dier voege eevenwel, dat eenige Leeden zich nog tot 's anderen daags op de zaak van een Declaratoir nader zouden bedenken. Den dag daar aan volgende, zijnde Donderdag de 14de Julij (juist denzelfden dag, waar op wij allen, ten 12 uuren, voor eene Commisfie van den Raad, tot het afleggen der belofte, ontboden waren) vergaderden wij weder ter gewooner plaatze, maar ongelukkig was dien zelfden morgen de tijding ingekoomen , dat drie der Haarlemlcbe Leeraaren , wegens het overgeevvn van een Declaiatoir bij het doen der belofte, waren gefufpendeerd; deeze ongelukkige rnaare deedt de geheele deliberatien over een Declaratoir in duigen vallen, en de Coilegen, naar bun licht en inzien, die zwaarigheid in de belofte niet vindende, en daar te boven lettende op het belang der Gemeente, die, bij het inleeveren van een Declaratoir, gevaar liep van geheel Herderlooste worden, beflooten bij de Refolutie tot het gaaf afleggen der belofte te blijven. Van dat oogenblik af ondervond ik aller broederliefde om mij over te haaien, nog geheugt mij zommiger hartelijkheid en aandrang om mij

ts

Sluiten