Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te overreden, doch, daar alle drangredenen meest van het vonrbeeld van anderen, en ae overtuiging mijner Amptgenooten, ontleend wsren, maar niemand mijne zvvaarigheden mij ontneemen kon , oordeelde ik ook mijn Hebt en inzien te moeten volgen, niet te moogen Veinzen ten kofte van mijne confcientie, en vooits zor» wel het belang mijner Gemeente, als van mij delven, te moeten overlaaten aan dien God, die de'oprechtheid van mijn hart en doelwit in dit opzicht kende, en, dewijl ik mij van geer.e feband. üjke bijoogmerken bewust was , hoopte ik nog ,. dat misfebiën God mij ook guntte zou doen vinden in de oogen der menfehen.Overtuigd van elkanders gemoedelijkheid, en nic heerfchende over roalkaurlers confeientien, gingen wij, in broeJerlijke liefde, ten gefteiden tijde, naar her Raadhuis, en , verfcheenen vo< r de Commi-iie , bekleed door de Raaden, bkelaarts, vandic» pot van ghokns.veld en ellin khuizrm, beneevens den Secretarie ys vander Vliet. De belofte voorgeleezen zijnde, werdt door alle de Collegen afgelegd, en de beurt van Ibreeken aan mij gekoomen zijnde, la» ik, zonder weigering of rejlrictie, alleen ter verklaaring van denzin, waar in ik de termen verftond, mijn Deckratoir, woordelijk zoo, als in het bovenftaande Advis vervat is, en de Commisfie, zonder eenige onvriendelijke aanmerkingen te maaken, verzogt de febriftelijke overgifte, om daar van aan den Raad rapport te doen.

Dus keerden wij allen naar de Kerken-kamer weder , en fcheiden met den algemeenen wensch , dat onder ons geen fcheuring mogt ontftaan, en met wederzijdfche verzeekeringen , dat, wat 'er ook gebeuren mogt, de broederlijke liefde blijven zoude.

In deezen Rand bleeven de zaaken den volgenden Vrijdag, doch Saturdags werd ik door twee mijner Vrienden aangefooordj om nog het overgeleeverd Declaratoir in te trekken, cn mij gaaf met mijne Collegen te conformeeren , dewijl zij meenden geïnformeerd te zijn, dat de zaak op den eerstkoomenden Maandag zou worden afgedaan, en de uitfiag voor mij niet gunftig wezen zoude.

Maat

Sluiten