Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 95 >

„ „ te doen van zijne meening in het a£eggeij

,, der Belofte. „ „ Dat deeze mecning fchuldeloos 'er mag>

„ „ worden bijgevoegd, om dat zij dient ter-

„ wegneeming van dubbelzinnigheid, tot voor-

„ ,, kooming van malitieufen uitleg, en letterlijk

„ „ conform is met de Publicatien van bet tegen»

,, ,, woordig Beftuur.

„ „ Dat hij derhalven bereid is tot het afleg*

„ „ gen der Belofte, overeenkoomftig zijne ge»

„ „ declareerde meening , en dus in dien zin,

,, „ in welken alleen zij door een eerlijk man ,

„ „ van welke denkwijze ook , kan en mrf

„ „ worden afgelegd , het zij dezelve deeze

„ „ hunne meening expresfeiijk verklaaren of

„ „ dezelve ftilzirijgenele bij zicb zeiven bebou»

„ „ den, hei g. en altoos voor meer dubbelzin-

„ „ nigheid vatbaar blijft. „ „ Dat "e meenig van den Onderget. ra«-

,, „ kende de moooblijkhkid van bet ver,, kltaren der Belofre , als waare die eene

„ „ ingewikkelde Confesfto fidei, en als Itreede

,, ,, dezelve met het geen door het tegenwoordig „ Beduur verklaard is het onvervreemdbaar

,, „ recht van eiken Burger, of van het geheele

„ ,, Volk te weezen , niet alleen bij den On-

„ „ derget. refideert , maar aan den Ouderget.

,, „ tneermaalen is gebleeken ook in den geest

„ „ van anderen te zijn opgereezen , gelijk hij

„ „ niet twijfelt, of deeze reflectie zal ook wel

„ „ aan de Leden van den Raad nu of dan zijn

„ „ voorgekooraen , en kan dus aan den On-

„ ,, derget. niet toegereekend worden als een

„ „ misdaad of verkeerd deifein. „ „ Dat al verder de Onderget. deeze verden-

„ „ king volkoomen van zich afweert , doof

„ „ zijne bereidwilligheid om de Belofte te doen

„ „ conform de voorige Publicatien. „ „ Kn dat dus de Onderget. geheel niet Valt

„ „ in de termen van de pcenaale Wet, bij dc

„ „ aanfehrijving van het Provintiaal Beftuut

„ „ van Holland, in dato 23 Junij jongstleden.

tt n El»

Sluiten