Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*( ri8 >

é.) Dit alles nadeelig uitgevallen zijnde , oordeele ik, bij de Politie, voor mij zeiven, niets meer te kunnen verrichten, en te hebben volkoomen gedefungeerd , zijnde voor God, de Gemeente en deeze Vergadering onverantwoordelijk over het niet kunnen waarneemen der verrichtingen , tot welke ik, op eene wettige wijze, door de Gemeente, en (volgends de leer mijner Kerke) mitsdien van God zei ven, geroepen ben. En hier mede voldaan hebbende aan het geen ik mij

in het Eerfte deel dezer Deductie had voorgefteld, gaa

ik voort tot mijn Tweede ftuk,

waar in ik aan U Eerw. beloofd heb op te zullen geeven : „ de redenen, waarom, en de oogmerken waar

toe, lik alle deeze ftukken in handen ftelle van uw

Eerw. Vergadering."

En hier in zal ik.

A. U Eerw. opgeeven , waarom ik mij nu aan deeze Vergadering adresfeere , en wat ik van dezelve eifche en verlange.

B. De gronden, waar op U Eerw. aan deeze mijne verwachting , mijnes inziens , zoudt kunnen voldoen.

C. Met alle befcheidenheid, en onderwerping aan het verlicht oordeel deezer Vergadering, eenige middelen aan de hand geeven, door welke, naar mijn oordeel, dat oogmerk, gelukkiglijk, zou kunnen worden bereikt.

y. De reedenen, — mijne Broeders! — waarom ik deeze uitvoerige Hiftoria facit, met alle de ftukken, die daar toe fpecteeren, thands ter tafel brenge van U Eerw. zal zeeker niemand der Leden v?n deeze Vergadering verdenken; maar

PP

Sluiten