Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcS VERHANDELINGEN over het

ontdaan kunnen, niet zeer voorzigtig zodaanige onderwerpen te behandelen; indien wij ons op eené voor elk een verdaanbaare wijze uitdrukten , zouden de vaders nimmer van hunne dochters, de mannen van hunne echtgenooten verzeekerd zijn, de vrouwen zelf zouden , in weerwil van alle haare ingetoogenheid en den kloekmoedigden weederdand aan de verleiding , ligtelijk overwonnen worden , daar zij van zich zelf niet meer meesteresfen zijn zouden.

Deeze fchets van het Dierlijk Magnetismus, gelijk hetzelve door de ouden ontdekt, en door deszelfs voordanders geroemd wierd , is getrouwelijk uit het Werk van den Heer Thoüret getrokken, de voornaamde Schrijvers, welke door hem in zijn onderzoek aangehaald worden , zijn, Areolus Philippus Paracelsus Theophrastus Bom bast us van Hohenheim, deeze man tooet voor de uitvinder van het Magneetisch zamendel gehouden worden : Hij was gebooren in éen dorp nabij Ztirich in Zwitferland , in het jaar 1493, hij was van beroep een Geneesheer, en behaalde , door het gebruik van het kwikzilver en opium, zeer veel roems, daar deeze geneesmiddelen te dier tijde onbekend , of ten minden niet in gebruik ware, hij was daarenboven zeer beroemd in de konst van goudmaaken , derrcnwichelarij' en tooverkgnst , de deen der wijden en het algemeen

Sluiten